Platba ročního členského příspěvku ČSLH:

Dle nařízení ČSLH je povinnost každého hráče registrovaného pod ČSLH uhradit roční členský příspěvek ve výši Kč 100,- oddílu (hráč starší 20 let 200,- Kč), který následně tuto platbu poukáže na účet ČSLH. Pokud nebude příspěvek uhrazen, nebude hráč moci do zápasu nastoupit a být uveden na soupisce - termín zaplacení do 15. června příslušného roku.

platba na účet: KB 107-6098290217/0100

poznámka k platbě:

"Jméno+příjmení + ČSLH + třída"

 

 

https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/2019-05-07-106-poplatky-za-opravneni-hrace-startovat-v-soutezich-cslh.pdf

Vnitřní směrnice Českého svazu ledního hokeje z.s.
č. 106 upravující výši a způsob placení poplatku za oprávnění hráče startovat v soutěžích Českého svazu ledního hokeje z.s.


1. Tato směrnice upravuje výši a způsob placení poplatku za oprávnění hráče/hráčky ledního hokeje či para (dříve sledge) hokeje (dále také jako „Hráč“) startovat v soutěžích Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „Poplatek“).


2. Dle písm. c) čl. 320 soutěžního a disciplinárního řádu Českého svazu ledního hokeje z.s. (dále také jako „ČSLH“) může Hráč vutkání soutěže ČSLH hrát pouze tehdy, je-li prostřednictvím registračního systému provozovaného ČSLH na adrese webové stránky www.hokejovaregistrace.cz (dále také jako „Registrační systém“) za Hráče uhrazen Poplatek.


3. Poplatek činí:
a) 200 Kč za sezónu (sezónou se rozumí období od 1. 5. roku do 30. 4. roku následujícího) u Hráčů, kteří v roce, v němž začala příslušná sezóna, dovršili či dovrší 20. rok věku, a starších;
b) 100 Kč za sezónu u ostatních Hráčů.


4. Poplatek se hradí prostřednictvím klubu, a to vždy pouze v příslušné sezóně.
5. Schváleno výkonným výborem ČSLH (dále také jako „VV ČSLH“) dne 7. 5. 2019. 6. Tato vnitřní směrnice je platná a účinná od data jejího schválení VV ČSLH.


V Praze dne 7. 5. 2019